දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ i හා ii ශ්‍රේණියේ කා.ක.ඉ. 2019

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර 1 වන ශ්‍රේණියේ   නිලධාරීන්ගේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2015(1) 2019 දකුණු පළාත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර ii වන ශ්‍රේණියේ   නිලධාරීන්ගේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය- 2015…

Continue Reading
Close Menu