සේවාවන්

පත්කිරිම් හා උසස් කිරීම් 

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව මගින්, අනුමත සේවා ව්‍යවස්ථාවන් හා බඳවාගැනීමේ පරිපාටි වලට අනුකූලව මාණ්ඩලික ශ්‍රේණිවල පුරප්පාඩු තනතුරු වලට නිලධාරීන් පත්කිරීම හා මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ උසස්වීම් සිදු කරනු ලබයි. ·   

පත් කිරීම් හා වෙනත් සේවාවන්-

දෙපාර්තමේන්තුගත මාණ්ඩලික ශ්‍රේණියේ තනතුරු සදහා·

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ දෙපාර්තමේන්තුගත මාණ්ඩලික ශ්‍රේනියේ තනතුරුවල පුරප්පාඩු සඳහා අනුමත සේවා ව්‍යවස්ථා/ බඳවාගැනීමේ පරිපාටි වලට අනුකූලව විවෘත හෝ සීමිත තරඟ විභාග මගින් පත්කිරීම් සිදු කිරීම.

(ප්‍රසිද්ධ පුවත්පත් දැන්වීම් මගින් අයදුම්පත් කැඳවන අතර අදාල තොරතුරු මෙම වෙබ් අඩවියේ ‘පුවත් හා දැන්වීම්’ යටතේ පල කරනු ලැබේ.· 

 •   සේවයේ ස්ථිර කිරීම·   
 • සේවය අවසන් කිරීම·
 •  කලින් දැරූ තනතුරට පෙරලා යැවීම·   
 • වැඩ බැලීමේ/ රාජකාරී ඉටු කිරීමේ පත්කිරීම් සිදු කිරීම· 
 •  අවුරුදු 57 න් ඔබ්බට සේවා දිගු ලබා දීම· 
 • ඉල්ලා අස්වීම් සම්බන්ධ කටයුතු/තනතුර අතහැර යෑමේ නිවේදන නිකුත් කිරීම.·  

උසස්වීම්·

 • අනුමත සේවා ව්‍යවස්ථා හා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිවලට අනුකූලව දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ උසස් වීම් කටයුතු සිදු කරනු ලැබේ.
 • ඒ සදහා අවශ්‍ය වන ලිපි ලේඛණ· 
 •  පෞද්ගලික ලිපිගොනුව·  
 •  පත්වීම් ලිපිය· 
 •  තනතුරේ ස්ථිර කිරීමේ ලිපිය·
 •  අදාල ශ්‍රේණියට අයත් කාර්යක්ෂමතා කඩඉම සමත්වීම /නිදහස් කිරීම පිළිබඳ ලිපි· 
 •  අදාල දෙපාර්තමේන්තු පරීක්ෂ සමත්වීමේ/ නිදහස් කිරීමේ ලිපි.·   
 • කාර්ය සාධන ඇගයීම් වාර්තා හා වැටුප් වර්ධක වාර්තා (සතුටුදායක සේවා කාලය පරීක්ෂා කිරීම සදහා).· 
 • ආයතන ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය· 
 • දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය·

අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ / ප්‍රධාන ලේකම්ගේ නිර්දේශය.විශ්‍රාම ගැන්වීම දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ දෙපාර්තමේන්තුගත හා මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ අනිවාර්ය, වෛකල්පිත හා වෛද්‍ය හේතු මත විශ්‍රාම ගැන්වීමේ කටයුතු දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව මගින් සිදු කරයි.ඒ සදහා අවශ්‍ය ලිපි ලේඛණ·

 නිලධාරියාගේ ඉල්ලීම/ඉල්ලුම් පත්‍රය·  

 විනය ක්‍රියාමාර්ග නොමැති බවට වාර්තාව.·  

රජයට මුදල් අයවීම් ති‍බේද යන්න වාර්තාව·  

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කිරීමේ ලිපිය·

විශ්‍රාම ගැනිවිය යුත්තේ විශ්‍රාම වැටුප් සංග්‍රහයේ කුමන වගන්තිය යටතේද යන්නවෛද්‍ය වාර්තා (අදාල නම් පමණක්)

 ආයතන ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශයදෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය·

 අමාත්‍යාංශ ලේකම් ගේ නිර්දේශය/ ප්‍රධාන ලේක්ම්ගේ නිර්දේශය.

අන්තර්ග්‍රහනය කිරීම

1990.01.01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයට පත්වන නිලධාරීන් (සියළුම සේවාවල) අදාල රාජකාරියට වාර්තා කල දින සිට දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයට අන්තර්ග්‍රහණය කරනු ලැබේ. ඒ සදහා අවශ්‍ය ලිපි ලේඛණ · 

 • පෞද්ගලික ලිපි ගොනුවේ විස්තර අනුව සම්පූර්ණ කරන ලද දකුණු පළාතට අන්තර්ග්‍රහණය වීමේ අයදුම්පත.·  
 • දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ තනතුරට වාර්තා කරන ලද දිනට සහතික කරන ලිපි.·        
 •  ආයතන ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය·       
 •  දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය·       
 •   අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ / ප්‍රධාන ලේකම්ගේ නිර්දේශය. 

ස්ථාන මාරු

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන්ගේ හා අනෙකුත් පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ හා මධ්‍ය රජය අතර සිදුකරන ස්ථාන මාරු කටයුතු දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව මගින් සුදුකරනු ලබයි.  ඒ සඳහා අවශ්‍ය ලිපි ලේඛණ ·

 •    සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත·       
 •   අදාල නිලධාරියාට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ගයක් නොමැති බවට වාර්තාව·        
 •  නිලධාරියා සේවයේ ස්ථිර කර ඇති බවට සහතිකය· 
 •   ආයතන ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය·
 •  දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ නිර්දේශය·
 •  අමාත්‍යාංශ ලේකම්ගේ /ප්‍රධාන ලේකම්ගේ නිර්දේශය.·
 •  සුහද ස්ථාන මාරුවක් නම් අදාල නිලධාරින්ගේ මනාපය පලකිරීමේ ලිපි 

විභාග පැවැත්වීම

දකුණු පළාත තුල පහත සදහන් විභාග පැවැත්වීම දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව මගින් සිදුකරනු ලැබේ.

1.      දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයට නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමේ විභාග

(මාණ්ඩලික හා මාණ්ඩලික නොවන)

2.      කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග

3.      උසස් කිරීමේ විභාග.·   

  ප්‍රසිද්ධ පුවත්පත් දැන්වීම් මගින් බඳවා ගැනීමේ විවෘත/ සීමිත තරඟ විභාග සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලබන අතර චක්‍රලේඛ මගින්, කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් හා උසස්වීම් විභාග සඳහා අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.·   විභාග දැන්වීම හා අයදුම්පත මෙම වෙබ් අඩවියෙන් බාගත කරගත හැක.

Close Menu