දැක්ම

ඵලදායි සේවාවක් තුලින් යහපාලනය ඇති කිරීම සඳහා කාර්යක්ෂම විනය ගරුක සහ තෘප්තිමත් රාජ්‍ය සේවාවක් ස්ථාපනය කර පවත්වාගෙන යාම.

මෙහෙවර

13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් සහ 1987 අංක 42 දරණ පළාත් සභා පනතින් පැවරී ඇති බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකිවන සේ දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයට බඳවා ගැනීම්, මාරු කිරීම්, උසස් කිරීම් සහ විනයගරුක රාජ්‍ය සේවාවක් සහතික කරනු වස් විනය පාලනය සහ අභියාචනා සලකා බැලීම.

Close Menu