විභාග කල් දැමීම .. 2021.08.21

2021.08.21 දින දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන්  සභාව විසින් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ  ඩිප්ලෝමාධාරීන් බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය දින නියමයක් ...
Read More

විභාග කල් තැබීම .. 2021.08.14,15

2021.08.14, 15 දිනයන්හිදී දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ තාක්ෂණ සේවයේ (කෘෂිකර්ම ...
Read More

නව අයදුම්පත් කැඳවීම් – පරිවාස නිලධාරී

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ II / I ශ්‍රේණිවල පරිවාස නිලධාරී තනතුර සඳහා වන  කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2021 ...
Read More

නවතම කා.ක.ඉ. ප්‍රතිඵල

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී III ශ්‍රේණිය කා.ක.ඉ. ප්‍රතිඵල -  2020 ...
Read More

කා.ක.විභාග අයදුම් පත් කැඳවීම.

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය (PL-02) සේවා ගණයේ (ලුහු ඉංජිනේරු තාක්ෂණ ශිල්පී/ විදුලි කාර්මික) III/II ...
Read More

අයදුම්පත් කැඳවීමේ දින දීර්ඝ කිරීම(2021.06.30 දක්වා)- දකුණු පළාත් උපාධි ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම -2021

දකුණු පළාත් ගුරු සේවය සඳහා උපාධි ධාරීන් බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ දිනය 2021.06.30 දක්වා දීර්ඝ කරන ලදී ...
Read More

දින දීර්ඝ කිරීම – සීමිත හා කුසලතා පදනම මත කළමනාකරණ සේවා නිලධාරී සේවයේ අධිශ්‍රේණියට උසස් කිරීමේ විභාගය- 2019(2020)

උක්ත විභාග වලට අදාළ , දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා ලේකම්ගේ අංක SP/PSC/34/LI/05/02 (සීමිත) හා 2021.04.21 හා SP-PSC/34/LI/05/01 (කුසලතා) ...
Read More

නව අයදුම්පත් කැඳවිම- උපාධිධාරී ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීම

දකුණු පළාත් සභා සිංහල මාධ්‍ය පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම- 2021 -  තොරතුරු - සිංහල ඇමුණුම 01-  ...
Read More

විභාග කල් දැමීම .. 2021.05.09

2021.05.09 දින දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන්  සභාව විසින් පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ  ඩිප්ලෝමාධාරීන් බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය දින නියමයක් ...
Read More
Close Menu