බලතල

  • 1987 අංක 42 දරණ පළාත් සභා පනතේ 33 (1) වගන්තියට අනුව කොන්දේසි වලට යටත්ව, දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පත්කිරීම්, උසස්වීම්, ස්ථාන මාරු, විනය පාලනය හා සේවයෙන් පහ කිරීමේ බලතල දකුණු පළාත් ගරු ආණ්ඩුකාරවර විසින්, දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව වෙත පවරා ඇත.
  • දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවකයන් සඳහා වූ අභියාචනා මණ්ඩලයක් ලෙසද දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව ක්‍රියා කරයි.

කාර්යයන්

  • දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව මගින් දීප ව්‍යාප්ත සේවයේ නිලධාරීන්ගේ හැර දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ පත්වීම්, උසස්වීම්, ස්ථානමාරු, විනය පානය හා සේවයෙන් පහකිරීම ආදී සියළු කටයුතු සිදුකරනු ලබයි. (දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් හා ඊට ඉහල තනතුරු නිලධාරීන් සම්බන්ධ කටයුතු හැර)
  • දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව මගින් කොන්දේසි වලට යටත්ව දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ මාණ්ඩලික නොවන තනතුරුවල සිටින නිලධාරීන් සම්බන්ධ උක්ත බලතල දකුණු පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් හා අදාල අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් වෙත පවරා ඇත. (යොමුව: බලතල පැවරීම)
  • දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවය සම්බන්ධ චක්‍රලේඛහා උපදෙස් නිකුත් කිරීම හා සේවා ව්‍යවස්ථා හා බඳවා ගැනීමේ පරිපාටි සැකසීම හා සංශෝධනය කර අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කිරීම
  • දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ තනතුරු සඳහා නිලධාරීන් බඳවා ගැනීම සඳහා විවෘත හා සීමිත තරඟ විභාග පැවැත්වීම හා දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ නිලධාරීන් සඳහා කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග පැවැත්වීම.

Close Menu