නවතම පුවත්

විශේෂ දැන්විම්

\nපැතිර යමින් පවතින කොරෝනා වෛරස් (COVID-19) වසංගත තත්ත්වය හේතු කොටගෙන දකුණු පළාත් ර...
\nදකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ පාසල් අනධ්‍යන කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩ...
\nදකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව\nදකුණු පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්ත...
\nදකුණු පළාත් ක‍ළමනාකරණ සහකාර III ශ්‍රේණිය කා.ක.ඉ. \nතාක්ෂණ සේවයේ ස්ථිර කිරීම...

විභාග ප්‍රතිඵල

Exam Name

Index No.

විභාග ප්‍රතිඵල භාගත කරගැනීම සඳහා

චක්‍රලේඛ

විභාග කාලසටහන

විභාග තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා අදාළ දිනය මත ක්ලික් කරන්න.

Close Menu