නවතම පුවත්

විශේෂ දැන්විම්

\nගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය\nමාතර දිස්ත්‍රික්කය\nහම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය\nපි...
\nදකුණු පළාත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග වි...
\nදකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සමාජ සුභසාධන, පරිවාස හා ළමා රක්ෂක සේවා දෙපාර්තම...
\nදකුණු පළාත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර iii ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගේ කා.ක. විභාග ප...
\nදකුණු පළාත් සභා  දෙමළ මාධ්‍ය පාසල් වල පවතින  ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධා...

විභාග ප්‍රතිඵල

Exam Name

Index No.

විභාග ප්‍රතිඵල භාගත කරගැනීම සඳහා

චක්‍රලේඛ

විභාග කාලසටහන

විභාග තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා අදාළ දිනය මත ක්ලික් කරන්න.

Close Menu