නවතම පුවත්

විශේෂ දැන්විම්

\n2018 දකුණු පළාත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ අධි ශ්‍රේණියට උසස් කිරීමේ සී...
\n2018 දකුණු පළාත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ අධි ශ්‍රේණියට උසස් කිරීමේ සී...
\nදකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සමාජ සේවා නිලධාරී බඳවා ගැනීමේ විවෘත/සීමිත තරග ව...
\nකරුණාකර දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව මගින් පවත්වනු ලබන විභාග සඳහ...

විභාග සඳහා ලියාපදිංචි වන්න

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව මගින් පවත්වන විභාග සඳහා ලියාපදිංචි වීමට

විභාග ප්‍රවේශ පත්‍ර

විභාග ප්‍රතිඵල

Exam Name

Index No.

විභාග ප්‍රතිඵල භාගත කරගැනීම සඳහා

චක්‍රලේඛ

විභාග කාලසටහන

විභාග තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා අදාළ දිනය මත ක්ලික් කරන්න.

Close Menu