නවතම පුවත්

විශේෂ දැන්විම්

\nතාක්ෂණික සේවයේ III ශ්‍රේණියේ කා.ක. ප්‍රතිඵල\n\n\n\nතාක්ෂණික සේවයේ II ශ්‍රේණියේ...
\nදකුණු පළාත් සභා සිංහල මාධ්‍ය පාසල්වල  පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා  උපාධිධා...
\nදකුණු පළාත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත /...
\nදකුණු පළාත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර අධිශ්‍රේණියේ (කුසලතා මත) විභාග ප්‍...

විභාග ප්‍රතිඵල

Exam Name

Index No.

විභාග ප්‍රතිඵල භාගත කරගැනීම සඳහා

චක්‍රලේඛ

විභාග කාලසටහන

විභාග තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා අදාළ දිනය මත ක්ලික් කරන්න.

Close Menu