විවෘත /සීමිත විභාග ප්‍රතිඵල -2020

දකුණු පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායම් පරීක්ෂක තනතුරට බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගය – 2020 (2021)

                    ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය 

                    මාතර දිස්ත්‍රික්කය 

                   හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

                   සීමිත

                   වෙනත්

පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත/සීමිත තරග විභාගය – 2020 (2021)

වැඩ  ක්ෂේත්‍ර පරිපාලක

සෞඛ්‍ය පරිපාලක- (සංශෝධිත) 

මැහුම් උපදේශිකා

ඝන අපද්‍රව්‍ය මධ්‍යස්ථාන භාරකරු

වෙළඳ පොල පරිපාලක 

පරීක්ෂණාගාර සහායක

සීමිත තරග විභාගය 

දකුණු පළාත්  උසස් ජාතික ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමාධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයේ 3 පන්තියේ 1 (ඇ) ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය – 2020 

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

මාතර දිස්ත්‍රික්කය

හම්බන්තොට 

පිටපළාත් 

අසමත් වූවන්ගේ නාම ලේඛණය

 

සීමිත/උසස්වීම් විභාග ප්‍රතිඵල

දකුණු පළාත් ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ II පන්තියේ II ශ්‍රේණියේ තක්සේරුකරු තනතුරෙහි ස්ථිර කිරීමේ හා II පන්තියේ I ශ්‍රේණියට උසස් කිරීමේ විභාගය – 2020 

දකුණු පළාත් පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිවාස නිලධාරී තනතුරට උසස් කිරීමේ ලිඛිත පරීක්ෂණය විභාග ප්‍රතිඵල – 2020

දකුණු පළාත් තාක්ෂණ සේවයේ (සිවිල්) පුහුණු ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් III ශ්‍රේණියේ ස්ථිර කිරීමේ පරීක්ෂණය – 2020

දකුණු පළාත් තාක්ෂණ සේවයේ (සැලසුම් ශිල්පී) පුහුණු ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් III ශ්‍රේණියේ ස්ථිර කිරීමේ පරීක්ෂණය – 2020

වීවෘත තරග විභාග ප්‍රතිඵල

දකුණු පළාත් සභාවේ සිංහල හා දෙමළ මාධ්‍ය පාසල් වල පවතින ඉංග්‍රීසි ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාධාරීන් බඳවා ගැනීමේ  විවෘත තරග විභාගය – 2020

සුදුසුකම්ලත්  අයදුම්කරුවන්ගේ  නාම ලේඛනය

ගාල්ල දිස්ත්‍රිත්කය

මාතර දිස්ත්‍රික්කය 

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

පිටපළාත්

දකුණු පළාත් තාක්ෂණ සේවයේ තනතුරු වලට බඳවා ගැනීමේ විවෘත/සිමිත තරග විභාගය – 2019 (2020)

සිවිල් – විවෘත

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

මාතර දිස්ත්‍රක්කය

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

සිවිල් – පුහුණු ශ්‍රේණිය වසර 1

සිවිල් – පුහුණු ශ්‍රේණිය – වසර 2

සිවිල් – සීමිත – පුහුණු ශ්‍රේණිය වසර – 1

සැලසුම් ශිල්පී III ශ්‍රේණිය

සැලසුම් ශිල්පී – පුහුණු ශ්‍රේණිය – වසර 1

ජීව වෛද්‍ය – III ශ්‍රේණිය

ජීව වෛද්‍ය – සීමිත – පුහුණූ ‍ශ්‍රේණිය – වසර 1

දකුණු පළාත් දෙමළ මාධ්‍ය පාසල් සඳහා දෙමළ මාධ්‍ය ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමේ විභාග ප්‍රතිඵල- 2019

දකුණු පළාත් සභා දෙමළ මාධ්‍ය පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්ාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගය – 2019

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

මාතර දිස්ත්‍රික්කය

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

පිට පළාත්

දකුණු පළාත් ග්‍රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ 2 සේවා ගණයේ මැහුම් උපදේශිකා තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය – 2019

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

මාතර දිස්ත්‍රික්කය

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සමාජ සුභසාධන, පරිවාස හා ළමා රක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ 2 සේවා ගණයට අයත් III ශ්‍රේණියේ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත/සීමිත තරග විභාගය – 2019

සහකාර මේට්‍රන් –  සීමිත

ගාල්ල

මාතර

හම්බන්තොට

සහකාර වෝර්ඩ්න් – සීමිත

ගාල්ල

නිවාස මාතා – සීමිත

ගාල්ල‍

හම්බන්තොට

පෙර පාසල් ගුරු – ගාල්ල

මාතර

හම්බන්තොට

වෘත්තීය උපදේශක – සීමිත

ගාල්ල

මාතර

පුහුණු ගුරු

 ගාල්ල

මාතර

හම්බන්තොට

සාත්තු සේවිකා

දකුණු පළාත් සභා සිංහල මාධ්‍ය පාසල්වල  පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා  උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමේ ලිඛිත විභාගය – 2018 (2019) – සමත් අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛන (විභාග අපේක්ෂකයන්ගේ නම් වල සදොස් තැන් ඇත්නම් ඒවා යතා කාලයේදී නිවැරදි කරන බවත්, නාම ලේඛන ලකුණු අනු පිළිවෙලට නොවන බවත් කාැරුණිකව සලකන්න.)

ගාල්ල

මාතර

හම්බන්තොට

පිට පළාත්

දකුණු පළාත් සභා සිංහල මාධ්‍ය පාසල්වල  පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා  උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීමේ ලිඛිත විභාගය – 2018 (2019) – අසමත් අයදුම්කරුවන්ගේ නාම ලේඛන

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ II ශ්‍රේණියේ සමාජ සේවා නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය – 2018 (2019) තරග විභාග ප්‍රතිඵල

සීමිත තරග විභාග ප්‍රතිඵල

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය – 2019

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ II ශ්‍රේණියේ සමාජ සේවා නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය – 2018 (2019) තරග විභාග ප්‍රතිඵල

දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ අධි ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම සීමිත තරග විභාගය – 2018 – ප්‍රතිඵල

දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සේවයේ අධි ශ්‍රේණියට උසස් කිරිම- 2018 ජ්‍යෙෂ්ඨතාව සහ පලපුරුද්ද පිළිබඳ නාම ලේඛනය

විශේෂ ශ්‍රේණියේ මහජන සෞඛ්‍ය හෙද නිලධාරී තනතුරට උසස් කිරීමේ සම්මුඛ පරීක්ෂණය – 2017.01.09 – ප්‍රතිඵල ලේඛනය

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග ප්‍රතිඵල

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ පාසල් අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ නිලධාරීන්ගේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග ප්‍රතිඵල – 2020 (2021)

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

මාතර දිස්ත්‍රික්කය

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ පාසල් අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේ II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීගේ කා.ක.ඉ. විභාග ප්‍රතිඵල – 2020 (2021) 

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ පාසල් අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලයේ 1 ශ්‍රේණියේ නිලධාරීගේ කා.ක.ඉ. විභාග ප්‍රතිඵල – 2020 (2021) 

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී 1 ශ්‍රේණියේ නිලධාරීගේ කා.කා.ඉ විභාග ප්‍රතිඵල – 2020

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීගේ කා.කා.ඉ විභාග ප්‍රතිඵල – 2020

දකුණු පළාත් මාර්ගස්ථ ප්‍රවාහන අධිකාරියේ නිලධාරීන්ගේ කා.ක. විභාග ප්‍රතිඵල – 2020

දකුණු පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන්ගේ කා.ක.ඉ. ප්‍රතිඵල – 2020

දකුණු පළාත් ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරී 1 ශ්‍රේණිය – කා.ක.ඉ. ප්‍රතිඵල – 2020

දකුණු පළාත් ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරී III ශ්‍රේණිය – කා.ක.ඉ. ප්‍රතිඵල – 2020

තොරතුරු තාක්ෂණ සේවයේ 2 -1 ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගේ කා.ක. විභාග ප්‍රතිඵල-2020

තොරතුරු තාක්ෂණ සහකාර 3 – II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගේ කා.ක. විභාග ප්‍රතිඵල-2020

සමූපකාර සංවර්ධන නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගේ කා.ක. විභාග ප්‍රතිඵල – 2020

කා.කා. වි.ප්‍රතිඵල – ද.ප. ආයුර්වේද දෙපාර්තමේනතුවේ PL2 – III ශ්‍රේණිය (2020)

Rකා.කා.වි. ප්‍රතිඵල – ද.ප. ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ PL2 – II ශ්‍රේණිය (2020)

දකුණු පළාත් තෙරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර  iii -1 ශේණියේ නිලධාරීන්ගේ  කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග ප්‍රථිඵල – 2019 (2020)

දකුණු පළාත් කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුවේ ලුහු ඉංජිනේරු  III (PL2)  ශ්‍රේණියේ නිලධාරෟනගේ කා.ක. විභාග ප්‍රතිඵල – 2020

කා.ක.ඉ. ප්‍රතිඵල – දකුණු පළාත් අභ්‍යන්තර නිලධාරී III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගේ කා.ක.ඉ. විභාගය – 2020

කා.ක.ඉ. ප්‍රතිඵල – දකුණු පළාත් අභ්‍යන්තර නිලධාරී II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගේ කා.ක.ඉ. විභාගය – 2020

දකුණු පළාත් නිවාස දෙපාර්තමේන්තුවේ ගෙවල් කුලී මණ්ඩල ලේකම් තනතුරෙහි කා.ක.ඉ. විභාග ප්‍රතිඵල – 2020

කා.ක.ඉ – දකුණු පළාත් පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිවාස නිලධාරී I ශ්‍රේණිය -කා.ක.ඉ. විභාග ප්‍රතිඵල – 2020

කා.ක.ඉ. – දකුණු පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සමාජ සේවා නිලධාරී I ශ්‍රේණිය -කා.ක.ඉ. විභාග ප්‍රතිඵල – 2020

කා.ක.ඉ. – දකුණු පළාත් සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ සමාජ සේවා නිලධාරී II ශ්‍රේණිය -කා.ක.ඉ. විභාග ප්‍රතිඵල – 2020

කා.ක.ඉ. පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩය 1 ශ්‍රේණිය – විභාග ප්‍රතිඵල – 2020

කා.කා.ඉ. – පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩය II ශ්‍රේණිය විභාග ප්‍රථිපල -2020

EB කා.ක.ඉ. – පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩය III ශ්‍රේණිය විභාග ප්‍රතිඵල – 2020)

කා.ක.ඉ. – ආදායම් පරීක්ෂක 1 ශ්‍රේණිය කා.ක.ඉ. විභාග ප්‍රතිඵල – 2020

කා.ක.ඉ. – ආදායම් පරීක්ෂක II ශ්‍රේණිය ප්‍රථිපල – 2020

EB කා.ක.ඉ. – ආදායම් පරීක්ෂක III ශ්‍රේණිය කා.ක.ඉ. ප්‍රතිඵල – 2020

දකුණු පළාත් පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩයේ කළමනාකරණ සහකාර (MN -1) III  ශ්‍රේණිය කා.ක. විභාග ප්‍රථිඵල- 2020

දකුණු පළාත් පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩයේ කළමනාකරණ සහකාර (MN -1) I  ශ්‍රේණිය කා.ක. ප්‍රථිඵල 2020

කා.කා.ඉ- ද.ප. සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ MN 1 – III කා.ක. විභාග ප්‍රථිඵල- 2020

කා.කා.ඉ- ද.ප. සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ MN 1 – II කා.ක. විභාග ප්‍රථිඵල- 2020

කා.ක.ඉ – රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහාකර II ශ්‍රේණිය – කා.ක.ඉ. විභාග ප්‍රථිඵල -2019

කා.ක.ඉ – රජ්‍ය කළමනාකරණ සහාකර l ශ්‍රේණිය – කා.ක.ඉ. විභාග ප්‍රථිඵල -2019

කා.ක.ඉ. -දකුණු පළාත් පුස්තකාලයාධිපති සේවය III ශ්‍රේණිය – කා.ක. විභාග ප්‍රථිඵල – 2019

කා.ක.ඉ. – දකුණු පළාත් තාක්ෂණ සේවය III ශ්‍රේණිය – කා.ක.වි. ප්‍රථිඵල – 2019 –

කාක.ඉ. – දකුණු පළාත් තාක්ෂණික ස්වෙය් II – ශ්‍රේණිය – කා.ක. විභාග ප්‍රථිඵල-

කා.ක.ඉ- ද.ප. සමූපකාර සංවර්ධන නිලධාරී III ශ්‍රේණිය – 2019 විභාග ප්‍රථිඵල

කා.ක.ඉ. – දකුණු පළාත් අභ්‍යන්තර නිලධාරී II – ශ්‍රේණිය – කා.ක. විභාග ප්‍රථිඵල-2019

කා.ක.ඉ. – දකුණු පළාත් අභ්‍යන්තර නිලධාරී III – ශ්‍රේණිය – කා.ක. විභාග ප්‍රථිඵල-2019

දකුණු පළාත් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයේ 3 පන්තියේ II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගේ කා.ක.ඉ. ප්‍රතිඵල – 2019

කුණු පළාත් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයේ 3 පන්තියේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගේ කා.ක.ඉ. ප්‍රතිඵල – 2019

කා.ක. ඉ. – දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ I ශ්‍රේණියේ සමාජ සේවා නිලධාරී කා.ක.ඉ. ප්‍රතිඵල- 2019

කා.ක.ඉ.- දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ II ශ්‍රේණියේ සමාජ සේවා නිලධාරී කා.ක.ඉ. ප්‍රතිඵල-2019

කා.ක.ඉ. – 1 ශ්‍ර්ණිෙය – දකුණු පළාත් ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරී කා.ක.ඉ. ප්‍රතිඵල – 2019

කා.ක.ඉ. – II ෙශ්‍ර්ණිය – කා.ක.ඉ- දකුණු පළාත් ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරී කා.ක.ඉ. ප්‍රථිඵල – 2019

කා.ක.ඉ. – III – ශ්රෙණිය – දකුණු පළාත් ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරී කා.ක.ඉ. ප්‍රථිඵල – 2019

කා.ක.ඉ. – II ශ්‍ර්ණිෙයේ – දකුණු පළාත් පරිවාස නිලධාරී කා.ක.ඉ. ප්‍රථිඵල – 2019

කා.ක.ඉ. – I- ෙශ්‍ර්ණිය – ෙසෟඛ්‍ය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් තාක්ෂණික ෙනාවන ඛණ්ඩය කා.ක.ඉ. ප්‍රතිඵල – 2019

කා.ක.ඉ. – II ශ්ශ්ර්ණිෙය – ෙසෟඛ්‍ය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් MN 1 – කා.ක.ඉ. ප්‍රථිඵල – 2019

කා.කා.ඉ.- III- ෙශ්‍ර්ණිය – ෙසෟඛ්‍ය ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් MN 1 – කා.ක.ඉ. ප්‍රථිඵල- 2019

කා.ක.ඉ. – III ෙශ්‍ර්ණිය- ෙපරිවාස ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් MN 1 – කා.ක.ඉ. ප්‍රතිඵල – 2019

කා.ක.ඉ- III ශ්‍රේණිය – දකුණු පළාත් ප්රවෘත්ති අමාත්‍යාංශෙය් ඡායා රූප  ශිල්පී කා.ක.ඉ. ප්‍රතිඵල 2019

කා.ක.ඉ. – II ශ්‍රේණිය වීඩියෝ කැමරා ශිල්පී කා.ක..ප්‍රථිඵල -2019

කා.ක.ඉ. දකුණු පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්කතමේන්තුවේ තාක්ෂණික සහායක – III ශ්‍රේණිය

දකුණු පළාත් ඉංජිනේරු සේවයේ කා.ක.ඉ. ප්‍රථිඵල 

දකුණු පළාත් ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ (PL-0) කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2019   –  1  ශ්‍රේණිය

                            2  ශ්‍රේණිය

                            3  ශ්‍රේණිය

මැනුම් ක්‍ෂේත්‍ර සහායක  1 ශ්‍රේණිය

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී III  ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2019

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සංවර්ධන නිලධාරී II  ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2019

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික – ශීල්පීය නොවන සේවා  ගණයේ (PL-01) III  ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2019

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික – ශීල්පීය නොවන සේවා  ගණයේ (PL-01) II  ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2019

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික – ශීල්පීය නොවන සේවා  ගණයේ (PL-01) I  ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2019

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ් පාසල් අනධ්‍යයන තාර්ය මණ්ඩලයේ කා.ක.ඉ. විභාග ප්‍රතිඵල 2019 – III ශ්‍රේණිය

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ පාසල් අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ කා.කා.ඉ. ප්‍රථිඵල -2019 – II – ශ්‍රේණිය

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ පාසල් අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ කා.ක.ඉ. ප්‍රතිඵල – 2019 – I ශ්‍රේණිය

දකුණු පළාත් පුස්තකාලයාධිපති III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගේ පරිගණක පරීක්ෂණය ප්‍රතිඵල – 2019

දකුණු පළාත් පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුවේ සහකාර නිවාසාචාර්ය – කා.ක.ඉ. ප්‍රතිඵල – 2019

දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සහකාර II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාග ප්‍රතිඵල – 2018

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පුස්තකාලයාධිපති III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගේ කා.ක.ඉ. විභාග ප්‍රතිඵල (2018)

Close Menu