දකුණු පළාත් කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ i හා ii ශ්‍රේණියේ කා.ක.ඉ. 2019
දකුණු පළාත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර 1 වන ශ්‍රේණියේ   නිලධාරීන්ගේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2015(1) 2019 දකුණු පළාත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ ...
Read More
Efficiency Bar Examinations for Grade i Management Assistants of Southern Province – (2015 (1) 2019
Efficiency Bar Examinations for Grade i Management Assistants of Southern Province - (2015) (1) 2019 Efficiency Bar Examinations for Grade ...
Read More
මැහුම් උපදේශිකා තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය – 2019 – ප්‍රතිඵල
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය මාතර දිස්ත්‍රික්කය හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය ...
Read More
Results – Tamil medium Graduate Teaching Exam- 2019
Open Competitive Examination for Recruitment of Graduate Teachers for Vacancies in Tamil Medium Schools in Southern Provincial Public Service - ...
Read More
Management Assistant Limited Exam Results – 2019
Results  - Limited Competitive Examination for Recruitment to the Posts of Management Assistants Class III in Southern Province - 2019 ...
Read More
Results – Probation Department MN1 posts
Open / Limited Competitive Examination for Recruitment of Non Technical Management Assistants of category 2 for the Department of Social ...
Read More
Management Assistant (Grade iii ) EB Resutls – 2018
Management  Assistant  (Grade III ) EB Results  - 2018 ...
Read More
Up coming Exam – Tamil Graduates Teaching Exam 2019
Open Competitive Examination For Recruiting  Graduate Teachers for Vacancies in Tamil Medium Schools in Southern Provincial Public Service Commission - ...
Read More
Management Assistant Transfers
Inter Provincial Transfers of Management Assistant officers to Southern Province have been stopped temporary,  due to the Management Assistant Exam  ...
Read More
Inter Provincial Transfers
Inter Provincial Transfers of Development Officers to  Southern Province have been temporary stopped.  But the transfers applications that have been ...
Read More
Up coming Exam – Management Assistant – 22 & 23 June , 2019.
Open / Limited Competitive Examination for Recruitment of Management Assistant Open Exam will be held on 2019.06.22 ( Saturday ) ...
Read More
Calling Applications
Efficiency Bar Examination of Primary Semi Skilled Officers (PL – 02) (Grade III / II/ I ) for the Department ...
Read More
Calling Applications
Open Competitive Examination for Recruitment of Non-Technical Management Assistants of category 2 for the Post of sewing Instructor in Southern ...
Read More
Extended closing Date for D.O EB
Southern Provincial Development Officers Grade i/ii/iii EB Exam closing date is extended to 10.05.2019 ...
Read More
Postponed Exams
Efficiency Bar Examination for Non Academic minor staff in Department of Education and Librarian's Computer Test in Southern Province, Exams ...
Read More
Limited Competitive Examination for Recruitment to the Grade III Posts of Primary Grade in Semi-Skilled Service Category (PL-2) in Southern Provincial Ayurvedic Department -2019
Limited Competitive Examination for Recruitment to the Grade III Posts of  Primary Grade in Semi-Skilled Service Category (PL-2) in Southern ...
Read More
Efficiency Bar Examination for Grade I/II/III Development Officers & Local Government Departments – MN in Southern Provincial Public Service – 2019
Efficiency  Bar Examination for  Grade I /II /III Development Officers, in Southern Provincial Public Service  - 2019 Efficiency Bar  Examination ...
Read More
Limited Competitive Examination for Recruiting Coach – Southern province
Limited Competitive Examination for Recruitment to the Post of Coach in Southern Province - 2019 ...
Read More
Social Services Officers Open/Limited Exam Results – 2018 (2019)
Open Competitive Examination For Recruitment of Grade II Social Services Officers in Southern Provincial Public Service – 2018 (2019) Galle ...
Read More
Written examination – Teaching Vacancies (Pass/Fail Name Lists)
Written examination for Recruitment of graduates for the Teaching Vacancies in southern provincial Sinhala medium schools – 2018 / 2019 ...
Read More
Loading...
Close Menu