විවෘත තරග විභාග/විවෘත අයදුම්පත් කැඳවීම්

දකුණු පළාත් සභා සිංහල මාධ්‍ය පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම- 2021

උපාධි ගුරු විභාග නිවේදනය –  විශේෂ ඇමුණුම 

නිවාසාචාර්ය තනතුර සඳහා කා.ක.ඉ. විභාගය – 2021

තොරතුරු

අයදුම්පත

දකුණු පළාත් සභා සිංහල මාධ්‍ය පාසල්වල පවතින ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා උපාධිධාරීන් බඳවා ගැනීම- 2021

තොරතුරු – සිංහල

ඇමුණුම 01-  විෂය නිර්දේශය (සිංහල) 

තොරතුරු  – ඉංග්‍රීසි

තොරතුරු – දෙමළ 

දකුණු පළාත්  කළමනාකරණ  සේවා නිලධාරි සේවයේ අධි ශ්‍රේණියට උසස් කිරීමේ සීමිත තරග විභාගය – 2019(2020)

                   තොරතුරු

                  අයදුම්පත

කුසලතා පදනම මත දකුණු පළාත්  කළමනාකරණ සේවා නිලධාරි සේවයේ අධි ශ්‍රේණියට උසස් කිරිමේ තරග විභාගය – 2019(2020)

                   තොරතුරු හා අයදුම්පත

දකුණු පළාත් කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අළෙවි කළමනාකරු තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය – 2021

දකුණු පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ  අතිරේක පළාත් අධ්‍යක්ෂ තනතුරට බඳවා ගැනීම – 2021 

සිංහල

ඉංග්‍රීසි

දෙමළ

     විස්තරය

     අයදුම්පත

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ III ශ්‍රේණියේ පේෂ/ මැටි/ ලෝහකර්මාන්ත උපදේශක තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත හා සීමිත තරඟ විභාගය – 2021

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව දකුණු පළාත් තාක්ෂණ සේවයේ තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය – 2020/2021

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ 2 සේවා ගණයේ (MN-1) III ශ්‍රේණියේ පශු එන්නත්කරු තනතුරේ පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය – 2020/2021

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී තනතුර (III ශ්‍රේණිය) සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය -2020

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ 2 (MN1)  III ශ්‍රේණියේ තනතුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය – 2020

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ 2 (MN1)  III ශ්‍රේණියේ තනතුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාග – 2020

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායම් පරික්ෂක III ශ්‍රේණියේ තනතුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාග – 2020

දකුණු පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ
පළාත් අධ්‍යක්ෂක තනතුරට බඳවා ගැනීම – 2020

තොරතුරු – සිංහල

ඉංග්‍රීසි

දෙමළ

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පුස්තකාලයාධිපති සේවයේ III වැනි ශ්‍රේණියට  බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය – 2019 (2020)

උසස්වීම් විභාග

දකුණු පළාත් තාක්ෂණ සේවයේ තනතුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය – 2020/2021

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායම් පරික්ෂක III ශ්‍රේණියේ තනතුරු පුරප්පාඩු සඳහා බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරඟ විභාග – 2020

දකුණු පළාත් සමාජ සුභසාධන, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර අධි පන්තිය සේවා ගණයෙහි (MN 07) ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිවාස  නිලධාරී තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය – 2020

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පුස්තකාලයාධිපති සේවයේ III වැනි ශ්‍රේණියට  බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය – 2019 (2020)

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ III ශ්‍රේණියේ

පේෂ/ මැටි/ ලෝහකර්මාන්ත උපදේශක තනතුරු සඳහා

බඳවා ගැනීමේ විවෘත හා සීමිත තරඟ විභාගය – 2020

තොරතුරු- නැවත දැනුම් දෙන තුරු අත් හිටුවා ඇත.

අයදුම් පත්‍රය

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව – දකුණු පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ පළාත් කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ තනතුරට  බඳවා ගැනීම – 2020

තොරතුරු – සිංහල

අයදුම්පත – සිංහල

දකුණු පළාත් ග්‍රාම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ 2 සේවා ගණයේ මැහුම් උපදේශිකා තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය – 2019

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවයේ III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීමේ විවෘත /සීමිත තරග විභාගය – 2019

තොරතුරු- සිංහල

ලියා පදිංචිය

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සමාජ සේවා නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය -2019

දකුණු පළාත් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රීඩා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන / තාක්ෂණික සේවා ගණයේ ක්‍රීඩා පුහුණුකරු තනතුරට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය – 2019

කාර්යක්ෂමතා කඩඉම්

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය (PL-02) සේවා ගණයේ (ලුහු ඉංජිනේරු තාක්ෂණ ශිල්පී/ විදුලි කාර්මික) III/II ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය – 2021

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ වඩු/ කොහු/ මැටි/ කඩදාසි/ පිත්තල/ පේෂකර්ම/ ලෝහ කර්මාන්ත උපදේශක III/II/I ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය – 2021

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ පාසල් අනධ්‍යයන කණිෂ්ඨ සේවක සේවයේ III/II/I ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා පැවැත්වෙන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2021

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ III/II/I වන ශ්‍රේණියේ සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය – 2021

දකුණු පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ – 2 සේවා ගණයේ (MN -1)  III/II/I ශ්‍රේණිවල නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය – 2021

දකුණු පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණ සහායක (කෘෂි ව්‍යාප්ති)  III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය – 2020

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය (PL-02) සේවා ගණයේ ලුහු ඉංජිනේරු තාක්ෂණ ශිල්පී III/II ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය – 2020

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ III/II/I ශ්‍රේණිවල මැණුම් ක්ෂේත්‍ර  සහායක  නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය – 2020

දකුණු පළාත් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ සේවයේ 3 පන්තියේ III/II හා 2 පන්තියේ II/I ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය – 2020

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ III/II/I ශ්‍රේණියේ ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය – 2020

දකුණු පළාත් කාර්මික සංවර්ධන අධිකාරියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය -2020

තොරතුරු

අයදුම්පත

දකුණු පළාත් ආදායම් සේවයේ 11 පන්තියේ 11 ශ්‍රේණියේ තක්සේරුකරු තනතුරෙහි

ස්ථීර කිරීමේ සහ 11 පන්තියේ 1 ශ්‍රේණියට උසස් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබීම සඳහා වූ

යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය – 2020

දකුණු පළාත් අභ්‍යන්තර විගණන නිලධාරී III/II/Iශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය – 2020

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික – අර්ධ ශිල්පීය නිලධර ගණයේ (PL – 2)  තනතුරයන්හි III/ II/ I ශ්‍රේණිවල නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය -2020

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික – ශීල්පීය නොවන සේවා  ගණයේ (PL-01) III / II / I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන                                     කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2020     

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ II / I ශ්‍රේණිවල පරිවාස නිලධාරී තනතුර සඳහා වන  කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2020

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ III/II/I වන ශ්‍රේණියේ සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය – 2020

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ වඩු/ කොහු/ මැටි/ කඩදාසි/ පිත්තල/ පේෂකර්ම/ ලෝහ කර්මාන්ත උපදේශක/ ලුහු ඉංජිනේරු තාක්ෂණ ශිල්පී/  මෝස්තර සම්පාදක තනතුරයන්හි III/II/I ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය – 2020

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ II / I ශ්‍රේණිවල සමාජ සේවා නිලධාරී තනතුරෙහි නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය – 2020

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සමාජ සුභසාධන, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ 2 සේවා ගණයට අයත් තනතුරු වල (MN-1) III/II/I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2020

දකුණු පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ – 2 සේවා ගණයේ (MN -1)  III / II / I ශ්‍රේණිවල නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2020

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්
සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2013 (I) (2020)

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ ආදායම් පරීක්ෂක තනතුරෙහි

 III/ II/ I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2020

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ පාසල් අනධ්‍යයන කණිෂ්ඨ සේවක සේවයේ III/II/I ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා පැවැත්වෙන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2020

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ 2  සඳහා වන තනතුරයන්හි III/II/I ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය – 2020

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර 1 වන ශ්‍රේණියේ   නිලධාරීන්ගේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2015(1) 2019

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර ii වන ශ්‍රේණියේ   නිලධාරීන්ගේ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය- 2015 (1) 2019

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ වඩු/ කොහු/ මැටි/ කඩදාසි/ පිත්තල/ පේෂකර්ම/ ලෝහ කර්මාන්ත උපදේශක/ ලුහු ඉංජිනේරු තාක්ෂණ ශිල්පී/  මෝස්තර සම්පාදක තනතුරයන්හි III/II/I ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය – 2019

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ 2  සඳහා වන තනතුරයන්හි I/II/III ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය – 2019

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ III/II/I වන ශ්‍රේණියේ සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය – 2019

දකුණු පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ – 2 සේවා ගණයේ (MN -1)  III / II / I ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2019

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සමාජ සුභසාධන, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ 2 සේවා ගණයට අයත් තනතුරු වල (MN-1) III/II/I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2019

දකුණු පළාත් ආදායම් සේවයේ 11 පන්තියේ 11 ශ්‍රේණියේ තක්සේරුකරු තනතුරෙහි ස්ථීර කිරීමේ සහ 11 පන්තියේ 1 ශ්‍රේණියට උසස් කිරීමට සුදුසුකම් ලැබීම සඳහා වූ යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය – 2019

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ ග‍්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා වන දෙවන භාෂා වාචික පරීක්ෂණය – 2019

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ I / II ශ්‍රේණි වල සමාජ සේවා නිලධාරී තනතුරෙහි නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය – 2019

දකුණු පළාත් ප්‍රවෘත්ති අමාත්‍යාංශයේ වීඩියෝ කැමරා ශිල්පී හා නිශ්චල ඡායාරූප ශිල්පී  තනතුරු වල III / II / I ශ්‍රේණි වල නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2019

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික – අර්ධ ශීල්පීය නිලධර  ගණයේ (PL-2) III / II / I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2019

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රාථමික – ශීල්පීය නොවන සේවා  ගණයේ (PL-01) III / II / I ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය – 2019

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ III/II/I ශ්‍රේණියේ ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය – 2019

ද.ප. තාක්ෂණ සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීනගේ කා.ක.ඉ. විභාගය – (2021)

ද.ප. තාක්ෂණ සේවයේ II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන්ගේ කා.ක.ඉ. විභාගය – (2021)

Close Menu