සභාපති

  ගුණසේන හේවාවිතාරණ මහතා
දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව

 


කේ.කේ.ජී.ජේ.කේ.සිරිවර්ධන මහතා – සාමාජික

 දයා විතාරණ මහතා  – සාමාජික

ශ්‍රීමාල් විජේසේකර මහතා – සාමාජික

 

එල්.කේ. ආරියරත්න මහතා – සාමාජික 

 

සුනිල් දහනායක මහතා – සාමාජික

Close Menu