කා.ක.ඉ. විභාග ප්‍රථිඵල

දකුණු පළාත් පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩයේ කළමනාකරණ සහකාර (MN -1) III  ශ්‍රේණිය කා.ක. විභාග ප්‍රථිඵල- 2020

දකුණු පළාත් පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩයේ කළමනාකරණ සහකාර (MN -1) I  ශ්‍රේණිය කා.ක. ප්‍රථිඵල 2020

Close Menu