බඳවා ගැනීම් පරිපාටි

1. ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය සේවක – සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව   

2. කළමනාකරණ සේවය නව සේවා ව්‍යවස්ථාව 

3. තොරතුරු හා සන්නිවේදන  තාක්ෂණ සේවා ව්‍යවස්ථාව

4. සමාජ සේවා ප්‍රාථමික අර්ධ ශිල්පීය ගණය 

5. පරිවාස නිලධාරී ව්‍යවස්ථාව

6. සංවර්ධන නිලධාරී ව්‍යවස්ථාව

7. පුස්තකලාධිපති සේවා ව්‍යවස්ථාව

8. පිළිගැනීමේ නිලධාරී ව්‍යවස්ථාව

9.  සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩය කළමනාකාර සහකාර    

10. ආදායම් පරීක්ෂක සේවා ව්‍යවස්ථාව

11. පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩය

12. ගිනිභට සේවා ව්‍යවස්ථාව

13. ද.ප. කාර්යාල කාර්ය සහායක ව්‍යවස්ථාව

14. ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩා නිලධාරී ව්‍යවස්ථාව

15. වඩු , මැටි, පිත්තල උපෙද්ශක ව්‍යවස්ථාව

16. සංශෝධිත වඩු , මැටි…  ව්‍යවස්ථාව

17. කර්මාන්ත සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනා සහකාර  ව්‍යවස්ථාව

18.  ද.ප. අභ්‍යන්තර විගණන සේවා ව්‍යවස්ථාව

19. ග්‍රාම සංවර්ධන නිලධාරී සේවා ව්‍යවස්ථාව

20. සමූපකාර  සංවර්ධන නිලධාරී සේවා ව්‍යවස්ථාව

21. ගුරු සේවා ව්‍යවස්ථාව

22. දකුණු පළාත් ඒකාබද්ධ මෝටර් රථ රියදුරු ව්‍යවස්ථාව

23. විමර්ශණ නිලධාරී ව්‍යවස්ථාව

24. ශ්‍රී ලංකා සත්ව සංවර්ධන සේවා ව්‍යවස්ථාව

25. දකුණු පළාත් පාසල් අනධ්‍යයන කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩල ව්‍යවස්ථාව

26. තාක්ෂණ සේවා ව්‍යවස්ථාව

27. කළමනාකරණ සහකාර – තාක්ෂණික නොවන — බහුකාර්ය 1 සේවා ගණය සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය සංශෝධන අංක -03

28. පරිශීෂ්ට ලේඛනය

       ගුරු ස්ථාන මාරු අයදුම් පත්‍රය   

      ස්ථාන මාරු අයදුම් පත්‍රය 25/91

     අන්තර්ග්‍රහණ අයදුම්ය පත්‍රය  

ඇමුණුම් 1 හා උපෙදස්

දකුණු පළාත් රා.සේ.කො. චක්‍රලේඛ

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍ර ලේඛ – 01/2020

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍ර ලේඛ – 02/2020

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍ර ලේඛ – 03/2020

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍ර ලේඛ – 04/2020

     04/2020 – ආකෘතිය 02

                   04/2020 – ආකීතිය 03

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍ර ලේඛ – 05/2020

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍ර ලේඛ – 3/2005 හා සං‍ශෝධන ,

1/2019 හා සං‍ශෝධන (බලතල පැවරීම)

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍ර ලේඛ   1/2019 (iii)

Sදකුණු පළාත් රජා්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ 1/2019 (ii)

දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍රලේඛ   03/2005, 1/2019

    දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍ර ලේඛ – 03/2018 

    දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍ර ලේඛ – 01/2018

   දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍ර ලේඛ -01/2015

    දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා චක්‍ර ලේඛ –  01/2017

Close Menu