තැපැල් ලිපිනය
දකුණු පළාත්
රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව

6 වන මහළ
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල
කලුවැල්ල
ගාල්ල
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථන
(+94) 91 22 34 309

ෆැක්ස්
(+94) 91 22 28 811

විද්‍යුත් තැපෑල
secretary@psc.spgov.lk

  සභාපති
  ජී. හේවාවිතාරණ මහතා

  දුරකථන
  (+94) 91 22 22 497

  ෆැක්ස්
  (+94) 91 22 28 811

  විද්‍යුත් තැපෑල
  secretary@psc.spgov.lk

   

  ලේකම්
  ගාමිණී වීරවික්‍රම මහතා

  දුරකථන
  (+94) 91 22 33 366

  ෆැක්ස්
  (+94) 91 22 28 811

  විද්‍යුත් තැපෑල
  secretary@psc.spgov.lk

  සහකාර ලේකම්
  එච්.එම්.එස්.ආර්. කරුණාරත්න මහතා

  දුරකථන
  (+94) 91 22 48 450
  (+94) 91 22 34 309

  ෆැක්ස්
  (+94) 91 22 28 811

  විද්‍යුත් තැපෑල
  secretary@psc.spgov.lk

   

  සහකාර ලේකම්
   එච්.යූ. කාංචනා චතුරානි මිය

  දුරකථන
  (+94) 91 22 34 309

  ෆැක්ස්
  (+94) 91 22 28 811

  විද්‍යුත් තැපෑල
  secretary@psc.spgov.lk

  පරිපාලන නිලධාරී
  කේ.පී.එස්.  දමයන්ති මිය

  දුරකථන
  (+94) 91 22 34 309

  ෆැක්ස්
  (+94) 91 22 28 811

  විද්‍යුත් තැපෑල
  secretary@psc.spgov.lk

  Close Menu