ලේකම්වරයාගේ වගකීම්
 
දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා කාර්යාලයේ ප්‍රධානියා වන අතර කොමිෂන් සභා කාර්යාලයේ පරිපාලන කටයුතු වලට අමතරව කොමිෂන් සභාවේ තීරණ හා නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කරනු ලබයි. කොමිෂන් සභාව විසින් දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ යම් ආයතනයක් හෝ පුද්ගලයෙකු වෙත දෙනු ලබන උපදෙස් හා යම් ආයතනයක් මගින් කොමිෂන් සභාවට උපදෙස් සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද කරුණු සම්බන්ධයෙන් ලබා දෙනු ලබන තීරණ හා නිර්දේශ එම ආයතන ලබා දීම සිදු කරනු ලබන්නේ ලේකම්වරයා විසිනි.
දකුණු පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධාන වගකීම වනුයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් හා පළාත් සභා පනතින් කොමිෂන් සභාව වෙත පැවරී ඇති බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහාය වීමයි.
 
 
 
ලේකම්
ගාමිණී වීරවික්‍රම 
 
 
 
Close Menu